ตำนาน พระเจ้าตากสิน ขุนศึกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

Taksin King

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือประชาชนคนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ‘พระเจ้าตากสิน’ เกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2277 ท่านมีพระนามเดิมว่า ‘สิน’ ท่านทรงเป็นผู้ก่อตั้งกรุงธนบุรี แรกเริ่มเดิมทีพระองค์ เป็นนายทหารกล้าในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ ในปี พ.ศ. 2310 เกิดเหตุการณ์สูญเสียกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้นำในการขับไล่พม่า ณ เวลานั้น โดยพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่กรุงธนบุรี พร้อมรวบรวมแผ่นดินให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง รวมทั้งขยายพื้นที่จากเดิมออกไปอย่างกว้างขวางกว่าเดิม นอกจากนี้ท่านยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่างๆ ให้กลับหวนคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้ง อีกทั้งยังส่งเสริมกิจการทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ด้านเศรษฐกิจ
  • ด้านศาสนา
  • ด้านศิลปวัฒนธรรม
  • ด้านวรรณกรรม
  • ด้านการศึกษา

โดยเหตุการณ์ที่ท่านทรงขับไล่พม่าออกไปพ้นแผ่นดินไทยสำเร็จ เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2310 ในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแล้ว บ้านเมืองก็เกิดความแตกแยก ทางด้านหัวเมืองต่างๆ ต่างตั้งตัวเป็นใหญ่ ต่างคนต่างรวมตัวตั้งเป็นก๊กต่างๆ ท่านได้จัดเตรียมกองทัพอยู่เป็นเวลา 3 เดือน จนตีเมืองธนบุรีแตก จับนายทองอินประหาร แล้วทะลุไปตีค่ายโพธิ์สามต้นจนแตกยับเยิน ขับไล่พม่าออกไปแผ่นดินไทยได้สำเร็จ ในปี พ.ศ.2310 ท่านใช้เวลาในการกอบกู้อิสรภาพกลับคืนมาจากพม่า ภายในระยะเวลา 7 เดือนเท่านั้น หลังจากนั้นพระยาตาก จึงยกทัพกลับมากรุงธนบุรี และทรงสถาปนากรุงธนบุรีให้กลายเป็นราชธานี พร้อมปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2311 ประชาชนนิยมเรียกพระนามว่า ‘พระเจ้าตากสิน’ หลังจากนั้นท่านทรงยกทัพไปปราบก๊กต่างๆ จนมลายสิ้น ท่านทรงใช้เวลารวบรวมอาณาเขตอยู่ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2311 – พ.ศ. 2313 จนกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ

พระองค์เสด็จสวรรคต ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 หลังถูกสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสำเร็จโทษ และสืบราชสมบัติกลายมาเป็นราชวงศ์จักรีในปัจจุบัน รวมระยะเวลาครองราชย์ทั้งหมด 15 ปี พระองค์มีพระราชโอรสกับพระราชธิดา 30 พระองค์ ท่านทรงเป็นกษัตริย์ชาติไทยผู้เสียสละที่ประชาชนรู้จักกันดี และยังเป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดอีกพระองค์หนึ่ง

พระเจ้าตากสิน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ เป็นพระราชาผู้กล้าหาญ เป็นผู้กอบกู้ประเทศชาติให้เป็นเอกราชอิสรภาพมาจนถึงทุกวันนี้ โดยประชาชนทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทรงยกย่องถวายพระเกียรติพระองค์ท่านว่า ‘มหาราช’ ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์บริเวณ ‘ศาลาว่าการเมืองพัทยา’ เพื่อน้อมรำลึกถึงท่าน ต้องการชูเกียรติยศ-เกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์กับอนุชนรุ่น มาจนถึงทุกวันนี้